Témata výzkumu

Česká zahraniční politika

Výzkumné centrum AMO si dlouhodobě buduje pozici think tanku zaměřeného na analýzu, komentování a formování české zahraniční politiky. Všímáme si všech podstatných aspektů českých zahraničněpolitických aktivit, od jejich regionálního zaměření přes specifická funkční témata až po institucionální zázemí a politický rámec. Dění v české zahraniční politice pravidelně komentujeme a předkládáme vlastní návrhy k jejímu zlepšení. Od roku 2007 pravidelně vydáváme ročenku Agenda pro českou zahraniční politiku a v roce 2011 jsme realizovali unikátní výzkum Trendy české zahraniční politiky. Našimi experty na českou zahraniční politiku jsou:Blízký Východ a severní Afrika

Situaci v arabském světě sledujeme se zvýšenou pozorností, zejména s ohledem na aktuální dění v mnoha zemích severní Afriky a Blízkého východu, včetně Turecka. Všímáme si politických a bezpečnostních vztahů v tomto regionu, stejně jako vývoje zdejších společností a jejich demokratických aspirací. Unikátní kombinace mocenských konfliktů, angažovanosti velmocí a intenzivních sociálních procesů v těsném sousedství Evropy je předmětem zájmu tohoto jedinečného týmu odborníků:Evropská unie

Členství v Evropské unii chápeme jako hlavní zahraničněpolitické zakotvení České republiky. Naše pozornost se soustředí na politické, ekonomické a institucionální aspekty evropské integrace s důrazem na členství, zájmy a postavení České republiky v EU. Sledujeme vývoj v oblastech, které jsou pro Českou republiku klíčové a jež se stávají hlavní součástí české a evropské politické agendy. Vedli jsme projekt Challenging the Czech Tales on European Policies, jehož cílem bylo konfrontovat populistické prvky české veřejné debaty o evropské integraci. V roce 2013 jsme realizovali projekt Trendy české evropské politiky. Na jednotlivé aspekty evropské problematiky se zaměřují následující analytici:Střední Evropa a postsovětský prostor

Bezprostřední sousedství České republiky a prostor východní Evropy chápeme jako jednu z nejdůležitějších oblastí působení české zahraniční politiky. Naše pozornost je zaměřena na spolupráci v rámci visegrádské skupiny a vnitřní i zahraniční politiku našich sousedů. S ohledem na historickou zkušenost i současné preference české zahraniční politiky si ve zvýšené míře všímáme vývoje v postsovětském prostoru, unijního programu Východního partnerství a také detailního sledování ruské politiky a jejích dopadů na ostatní země východní Evropy, Kavkazu a střední Asie. Se zvláštním zájmem analyzujeme demokratizaci ve východní Evropě. Naši experti:Asie

Asii a její dvě hlavní velmoci, Čínu a Indii, vnímáme jako stále důležitější pól současného mezinárodního řádu. Rostoucí ekonomický a mocenský, ale také konfliktní potenciál činí z této oblasti aspiranta na pozici klíčového geopolitického regionu v současném století. Všímáme si vývoje celé oblasti od Indie přes jihovýchodní Asii a Austrálii až po Čínu, Japonsko a Korejský poloostrov. Zaměřujeme se na zahraniční politiku, bezpečnost, energetiku, ekonomický rozvoj, energetickou politiku, lidská práva a socioekonomické a náboženské problémy. Asijský region je předmětem zájmu těchto expertů:Transatlantické vztahy

Zvláštní pozornost věnujeme bezpečnostnímu a politickému zakotvení České republiky v rámci euroatlantického společenství. Zaměřujeme se primárně na bezpečnostní a obrannou dimenzi spolupráce mezi Evropou a USA a sledujeme dění v Organizaci Severoatlantické smlouvy a její vztah ke Společné bezpečnostní a obranné politice EU. Všímáme si i vývoje zahraniční a vnitřní politiky USA jako dominantního aktéra současného globálního systému. Ustavili jsme tradici pravidelných mezinárodních setkání odborníků a policy-makerů pod hlavičkou "Prague Transatlantic Talks". Naším novým tématem je také kyberbezpečnost. Odborníky na translatlantické vztahy v AMO jsou:Energetická bezpečnost

Téma energetické bezpečnosti je českými elitami vnímáno jako zásadní otázka zahraniční politiky ČR a AMO si klade za cíl přiblížit tuto problematiku široké i odborné veřejnosti. Současně chceme přispět k diskusi o zajištění energetické bezpečnosti na národní, regionální a globální úrovni. Všímáme si i jednotlivých regionálních aspektů této problematiky a vztahu k dalším aktuálním otázkám, jako je ochrana životního prostředí, změna klimatu, trvale udržitelný rozvoj, geopolitické soupeření, ekonomický a sociální rozvoj a další. Různým aspektům problematiky se v rámci Výzkumného centra AMO věnují: